Standard organizacyjny teleporady w ramach
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosowna informacja o udzielaniu świadczeń w ramach teleporady znajduje się w:

Nr filli

Filia PLR s.j.

1

Batalionów Chłopskich 14

2

Wyszyńskiego 99

3

Wileńska 38

4

Wyszyńskiego 72

Pacjent ma również prawo uzyskać wszelkie informacje na temat standardu organizacyjnego teleporady – w tym w szczególności na temat warunków udzielania teleporady – telefonicznie.

Teleporada w ramach POZ udzielana jest wg następujących standardów:

ZASADY OGÓLNE

    1. Każdy pacjent ma prawo kontaktu telefonicznego z przychodnią. Pacjent ma również prawo do kontaktu osobistego z przychodnią.
    2. Teleporada NIE jest jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
    3. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane tak w bezpośrednim kontakcie z pacjentem jak i na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
    4. Pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym w każdym czasie.
    5. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne (osoby udzielające teleporady), w zakresie ich kompetencji.

USTALENIE TERMINU ŚWIADCZENIA

 1. Umówienie terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego odbywa się przez telefon:

NrFilii

Filia PLR s.j.

Poradnia

OD

DO

NumeryTelefonów

1

Batalionów Chłopskich 14

Dorośli

8:00

18:00

(42) 688-51-50,

508-871-558

1

Batalionów Chłopskich 14

Pediatria

8:00

18:00

(42) 688-51-92,

508-871-536

2

Wyszyńskiego 99

8:00

18:00

(42) 688-27-05,

510-221-962

3

Wileńska 38

8:00

18:00

(42) 689-80-60,

510-221-963

4

Wyszyńskiego 72

8:00

16:00

(42) 688-11-92

 1. Podczas umawiania teleporady Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) zgłasza potrzebę zdrowotną, a pracownik odpowiedzialny za rejestrację:

     1. W miarę możliwości rozpoznaje potrzebę zdrowotną,

     2. weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ,

     3. wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ,

     4. przekazuje pacjentowi numer telefonu niezbędny do nawiązania połączenia z osobą udzielającą teleporady (indywidualny dla każdego lekarza udzielającego teleporad),

     5. uzyskuje numer telefonu (na terenie RP) Pacjenta wykorzystywany gdy połączenie nie nastąpi ze strony tegoż,

     6. na żądanie informuje pacjenta (lub osobę upoważnioną), na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.

 2. Termin teleporady ustalany jest wspólnie z pacjentem – w dniach i godzinach pracy POZ.

NrFilii

Filia PLR s.j.

Poradnia

OD

DO

NumeryTelefonów

1

Batalionów Chłopskich 14

Dorośli

8:00

18:00

(42) 688-51-50,

508-871-558

1

Batalionów Chłopskich 14

Pediatria

8:00

18:00

(42) 688-51-92,

508-871-536

2

Wyszyńskiego 99

8:00

18:00

(42) 688-27-05,

510-221-962

3

Wileńska 38

8:00

18:00

(42) 689-80-60,

510-221-963

4

Wyszyńskiego 72

8:00

16:00

(42) 688-11-92

 1. W przypadkach uzasadnionych medycznie teleporada udzielana jest niezwłocznie.

REALIZACJA TELEPORADY

 1. Teleporada jest udzielana w formie konsultacji telefonicznej.
 2. W celu zrealizowania teleporady pacjent nawiązuje połączenie telefoniczne w czasie uzgodnionym podczas jej umawiania ze wskazanym numerem telefonu (indywidualnym dla każdego lekarza udzielającego teleporad).
 3. W przypadku nienawiązania kontaktu przez pacjenta o umówionym czasie osoba udzielająca porady podejmuje maksymalnie 3 próby połączenia z numerem telefonu wskazanym przez pacjenta (na terenie RP) w odstępach nie krótszych niż 5 minut. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu teleporada zostaje anulowana.
 4. Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta poprzez weryfikację imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Pacjenta.
 5. Każdorazowo teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady. Za weryfikację braku podsłuchu / przekierowania połączenia odpowiedzialna jest solidarnie każda ze stron na swoim urządzeniu / telefonie.
 6. Przekazanie Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej następuje z zastosowaniem systemów teleinformatycznych zapewniających ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.
 7. Przesyłanie potrzebnych zdjęć objawów medycznych przez pacjenta oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie przez osobę udzielającą teleporady i ewentualne włączenie do dokumentacji medycznej tegoż.
 8. Podczas teleporady osoba jej udzielająca dokonuje oceny stanu pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta.
 9. Podczas teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-ZLA (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Skierowania do poradni specjalistycznej, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.
 10. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 11. Przed zakończeniem teleporady osoba jej udzielająca podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.